De Boogeyman

De Enige Echte Duurzame Wereldorde

Van Maulana Muhammed Ali

Wat is dat nu weer, een Islamitische wereldorde gebracht door een zekere Ali? Ga ervoor zitten. Maulana Muhammed Ali is de auteur van de Engelse vertaling van de Heilige Qoer-an en van het boekwerkje De Nieuwe Wereldorde dat in 1942 in het Urdu werd geschreven. Hij was toen president van de Ahmadiyya Anjuman Ishaat-i-Islam in Lahore, Pakistan. Omdat niet iedereen Urdu spreekt werd het werkje een paar maanden later in het Engels vertaald en in 1950 door Dr. S.M. Abdullah in het Nederlands omgezet.

Maulana Muhammed Ali zijn inspiraties werden ingegeven door de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog in de hoop dat uit het boze iets goeds te voorschijn zou komen en dat de Islam erin zou slagen om de macht van de Antichrist te vernietigen en de mensheid naar het pad Gods terug te leiden.

Opvallend is dat de heer Ali op de eerste pagina’s zegt dat temidden van de Tweede Wereldoorlog al over een derde wordt gefluisterd, dat de roep naar een Nieuwe Wereldorde vooral in het Westen klinkt en dat er geem mechanisme bestaat om de hebzucht van een natie te beteugelen, uitgezonderd de grotere hebzucht van een meer machtige natie.

“Het is duidelijk dat het materialisme het vuur der menselijke hebzucht aanwakkert en uiteindelijk slechts vernietiging en ellende met zich meebrengt, zoals in beide wereldoorlogen, zo lang er geen macht is welke in staat is om het mensdom te verenigen”, aldus de heer Ali.

In de pagina’s die volgen legt Ali uit hoe het Christendom en de Islam hierover denken en op pagina 64 legt hij in hoofdstuk 2 de link naar de economie.

“De materiele beschaving van het Westen heeft aan de ene kant een chaotische toestand te weeg gebracht in de internationale betrekkingen van de mensheid en aan de andere kant een klassenstrijd binnen de grenzen van elke natie. Wat ook de gebreken van de Westerse samenleving zijn, wij zien dat het sociaal-economische stelsel van de wereld van het westen zich in twee uiterste richtingen heeft bewogen ten gevolge van de ontoereikendheid van het stelsel om in de behoeften van de nieuwe situatie te voorzien. Het heeft de vorm aangenomen of van de aanval van het kapitaal op de arbeid, van de bourgeoisie op het proletariaat, of van de aanval van de arbeid op het kapitaal, van het proletariaat op de bourgeoisie.”

En vervolgens schrijft hij op pagina 66:

“Een werkelijk verbond tussen Engeland en Amerika enerzijds en Rusland anderzijds, waarvan men veronderstelt dat het een nieuwe basis voor de wereldvrede is, kan niet tot stand worden gebracht tenzij het tot een verzoening komt tussen de economische idealen van deze landen. Zo lang als de economische kwestie niet geregeld wordt kan er van een werkelijke vrede geen sprake zijn en terwijl men over de vrede confereert treffen deze machten misschien de voorbereiding voor een andere oorlog.”

Op pagina 71 legt Ali uit dat de sociale orde van de Islam immuun is tegen de veranderingen en het wisselvallige geluk van de volkeren en als zodaning de Enige Echte Duurzame Wereldorde is.

En in hoofdstuk 3 gaat hij in op het gezin als basis van de gemeenschap en in hoofdstuk 4 vertelt hij dat het doel van de staat is om de mens van vrijheid en gerechtigheid te verzekeren en hem te beschermen tegen verdrukking door zijn machtiger buren. Hij voegt op pagina 127 daaraan toe:

“Met de vooruitgang van de materialistische beschaving valt echter de trend te bespeuren dat de staat er meer op uit is de mens zijn vrijheid te ontnemen, hem tot slavernij te brengen en een instrument van verdukking te worden, in plaast van deze [de verdukking, red] te weren.”

Nu snapt u wellicht waarom het Midden Oosten op ontploffen staat. Kijk even naar het you tube filmpje World War 3 Set Up By The Elites, dat de chaos in dat gebied uitlegt:

Het Midden Oosten op ontploffen

We zien aan de ene kant de Islam waarvan de sociale orde zich beschouwt als de Enige Echte Duurzame Wereldorde en aan de andere kant de Nieuwe Wereldorde van het westen, die erop uit is om de mens zijn vrijheid te ontnemen. Zie pagina 190 van het boek De Boogeyman waar senator

Jesse Helms in 1987 tijdens een voordracht voor de Amerikaanse senaat het volgende zegt:

Het CFR, het Royal Institute of International Affairs, de Bilderberg Conferenties, de Trilaterale Commissie, het Atlantische Instituut voor Internationale Zaken, de Dartmouth Conferenties en het Aspen Instituut voor Menselijke Studies werken met industrieën, banken, universiteiten en regeringsinstellingen aan een nieuwe wereldorde.

En op pagina 205 ter introductie van hoofdstuk 17 zegt George Bush in februari 1990 tijdens een toespraak in San Francisco:

Opnieuw wordt in deze eeuw de politieke map van de wereld aangepast. En telkens weer ontstaat bij de geboorte van een nieuwe tiran of door het uitbreken van een wereldoorlog een Nieuwe Wereldorde…

Tegelijk met de Nieuwe Wereldorde valt de naam vrijmetselarij of zo u wilt Illuminatie. Een club van machtige en rijke mannen, die in de 18e eeuw Europa wil bezetten. Dat is toen niet gelukt, maar in de 21ste eeuw proberen de aanhangers het blijkbaar opnieuw en wel op een wat grotere schaal. Onzin? Nee, helaas niet. Bijna 15 jaar later op 20 januari 2005, duidt de zoon van de eerdergenoemde pa Bush – Bush-ll – de Nieuwe Wereldorde aan als een ‘New Order of the Ages’:

“Het verkrijgen van vrijheid is de permanente hoop van de mensheid… Toen onze voorvaders de ‘New Order of the Ages’ oprichtten en onze soldaten golf na golf in de strijd omkwamen … “

De ‘New Order of the Ages’ is een vrije vertaling van NOVUS ORDO SECLORUM, de spreuk die sinds 1935 staat op de achterkant van een dollarbiljet: een net niet afgebouwde piramide met een alziend oog. Het beeldmerk dat op 20 juni 1782 door het Amerikaanse congres is geaccepteerd, is hetzelfde als dat van de in 1776 opgerichte Illuminatie die de baas van de gehele wereld wil worden. Onder de piramide was toen geschreven ‘Annuit Coeptis Novus Ordo Seclorum’, dat betekent vrij vertaald ‘Aankondiging van de geboorte van de Nieuwe Tijdsorde’. Het alziende oog appelleerde toen – en nu nog – aan religieuze vrijmetselaars en symboliseert het onder Gods wil creëren van een perfecte wereld. Bush-ll maakt met het noemen van de ‘New Order of the Ages’, duidelijk dat er een Nieuwe Wereldorde is gevestigd. Een totalitair regiem of zoals Des Griffin in 1976 zegt een ‘Fourth Reich of the Rich’. George Orwell en Aldous Huxley hebben in hun klassieke romans 1984 en Brave New World beschreven hoe zo’n wereldoverheersing eruitziet. Dat is op deze web site in kaart gebracht (www.theboogeyman.eu/boek/content/organisatie.php world government 2005).

Tja, zie hier de basis voor een Derde Wereldoorlog: de strijd tussen Christendom en Islam. In 1942 heeft de heer Maulana Muhammed Ali ons daarvoor gewaarschuwd.

Peter Stuivenberg

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

© 2009 De Boogeyman. All Rights Reserved.

This blog is powered by Wordpress and the Magatheme Pro Magazine Theme for Wordpress and Gazelle Wordpress Themes.